آمار کلی

کد ملی: 197127XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اسفه کار بازرس اصلی خارج شده 1391/06/29 تا 1397/07/25