آمار کلی

کد ملی: 257179XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی امداد تاسیسات یگانه فارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/16 تا کنون