آمار کلی

کد ملی: 094260XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی و بار هوایی ارمغان آفاق ایرانیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/12/01 تا 1398/09/16