آمار کلی

کد ملی: 146730XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبلان برداشت پیمایش آرتا نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/12/05 تا 1398/05/12
مهندسین مشاور کهن کاشانه آرتاویل بنا عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/05/07 تا 1395/10/06