آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن شماره یک کارکنان مجتمع گاز پاس جنوبی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1383/05/19 تا کنون