آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آفرینش های نوین ساختمان عضو هیئت مدیره خارج شده 1385/04/26 تا 1391/04/06