آمار کلی

کد ملی: 032296XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 0

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/03/10 تا 1394/09/29
سازه و ساختمان ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/02/10 تا 1395/10/06
مسکن اعضا و کارکنان عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/08/27 تا 1394/03/11