آمار کلی

کد ملی: 495995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارگاه صنعتی تولید پوشاک کارآفرینان جوانرود نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/29 تا کنون