آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همیشه بهار خرم عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1393/03/01 تا کنون