آمار کلی

کد ملی: 325135XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تامین صنعت هورام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/04/17 تا کنون