آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی مردمی خوزستان بازرس علی البدل خارج شده 1391/10/07 تا 1394/02/27