آمار کلی

کد ملی: 007019XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آتیه نگر آریو رسانه عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/09 تا کنون