آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی صنعتی اطلس ماشین سپاهان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1388/09/23 تا 1389/08/15