آمار کلی

کد ملی: 419988XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دفتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی موسوی درب گنبد مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/12/05 تا کنون