آمار کلی

کد ملی: 206307XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طب رسانه آبادیس عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/30 تا کنون