آمار کلی

کد ملی: 008040XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 2

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پردیس امین ایرانیان بازرس علی البدل فعال 1392/12/14 تا کنون
پیشگامان کاشتنی های پزشکی ایرانیان بازرس علی البدل فعال 1391/05/02 تا کنون
کاوشگران آتی نگر پردیس بازرس علی البدل منحل شده 1390/06/05 تا کنون
پیشگامان کاشتنی های پزشکی ایرانیان بازرس علی البدل منحل شده 1390/03/11 تا کنون