آمار کلی

کد ملی: 146107XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابنیه سازان شیخ صفی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/06 تا کنون