آمار کلی

کد ملی: 501084XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آتش گستران برتر سرخ رود مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/23 تا کنون