آمار کلی

کد ملی: 094611XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل ونقل پدیده بار آریا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1394/12/02 تا کنون