آمار کلی

کد ملی: 288977XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اصیل کارا الکترونیک رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/19 تا کنون
نازو الکترونیک ماد نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1395/04/27 تا کنون