آمار کلی

کد ملی: 049219XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع شنی آکام بازرس علی البدل خارج شده 1395/07/28 تا 1395/12/07