آمار کلی

کد ملی: 365123XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لنجداران پانصدو بیست و شش چابهار بازرس علی البدل خارج شده 1389/10/30 تا 1396/04/20