آمار کلی

کد ملی: 005841XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعت سازه سیم پویش رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/01 تا کنون
آرام گستر سهیل مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/01/19 تا کنون