آمار کلی

کد ملی: 138091XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمانی پایان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/04 تا کنون