آمار کلی

کد ملی: 105041XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی دامداری امید حصارنو نیشابور عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/27 تا کنون