آمار کلی

کد ملی: 070053XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان آموزش و پرورش استثنایی بازرس اصلی فعال 1391/01/24 تا کنون