آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی احیاگران طبیعت سپاهان مدیرعامل خارج شده 1387/11/09 تا 1391/04/29