آمار کلی

کد ملی: 313143XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن علمی و آموزشی معلمان جغرافیا استان کرمان بازرس اصلی فعال 1395/05/18 تا کنون