آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طرح هندسه پایدار پارسیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/03/20 تا کنون