آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی سازه پارت کومش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/07/07 تا 1393/10/10