آمار کلی

کد ملی: 115585XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپهر موتور جاده ابریشم رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/10 تا کنون