آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کلبه دوستی شماره 3 ماهشهر بازرس علی البدل فعال 1386/12/25 تا کنون