آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دام و طیور طوس علیا بازرس اصلی خارج شده 1390/06/01 تا 1394/10/27