آمار کلی

کد ملی: 216078XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید و توزیع میثاق نور قایم شهر بازرس اصلی فعال 1393/06/10 تا کنون