آمار کلی

کد ملی: 512959XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آروند پارس آذرخش آراز صفاهان بازرس علی البدل فعال 1398/08/23 تا کنون