آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور بدیع سازان سی و سه عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/05/16 تا 1397/05/01