آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی زنبورداران آفتاب مینودشت نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/09/30 تا 1398/10/01