آمار کلی

کد ملی: 385880XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هفتاد وهفت زراعت ودامداری زیویه رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/25 تا کنون
شانو طیور چهل چشمه کردستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/27 تا کنون
کشاورزی مرغداران غرب گستردیواندره عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/06/22 تا 1396/05/22