آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرد ممتاز الیگودرز مدیرعامل خارج شده 1384/09/25 تا 1387/02/14