آمار کلی

کد ملی: 423022XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پنج هزار و سیصد و بیست گردشگری باصفای عشایر چشمه پهن رئیس هیئت مدیره فعال 1393/04/24 تا کنون