آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرغ گوشتی حریر طلایی راسته کنار نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1387/01/25 تا 1391/09/28