آمار کلی

کد ملی: 038487XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دانش بنیان تحقیق و توسعه ایرانیان بازرس اصلی خارج شده 1396/04/30 تا 1397/04/30