آمار کلی

کد ملی: 113170XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شهرسازان نوین بدون مرز ماندگار نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/01 تا کنون