آمار کلی

کد ملی: 195112XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان انرژی تجهیز ویستا سپهر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/20 تا کنون