آمار کلی

کد ملی: 155076XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاربین به برد آزما مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/29 تا کنون
کاربین بهبرد عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/01 تا کنون