آمار کلی

کد ملی: 267991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 2

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تراز آب و خاک تاب شمال رئیس هیئت مدیره منحل شده 1394/02/13 تا کنون
مبتکران طرح ماندگار شهر بازرس علی البدل خارج شده 1393/07/20 تا 1395/01/19
آمایش گستر هیر کانی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1392/02/29 تا کنون