آمار کلی

کد ملی: 128939XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجهیزات حفاری دانیال اروند بازرس اصلی فعال 1395/03/19 تا کنون