آمار کلی

کد ملی: 309095XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گاو داری نمونه دام زرند منشی هییت مدیره فعال 1392/05/05 تا کنون