آمار کلی

کد ملی: 175363XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پولاد مکانیک عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/11/26 تا 1397/03/06
پولاد مکانیک عضو هیئت مدیره فعال 1390/06/15 تا کنون
هیرمند بتون عضو هیئت مدیره فعال 1389/09/12 تا کنون