آمار کلی

کد ملی: 299382XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید روستایی دگ فن تهرود نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/17 تا کنون